Umowa najmu do pobrania

REGULAMIN NAJMU
Warunki umowy najmu

1. Najemca potwierdza, że odebrał przedmiot najmu oraz akcesoria dodatkowe sprawne.

2. Najemca zobowiązuje się używać przedmiotu najmu oraz akcesoriów dodatkowych zgodnie z ich przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji obsługi i zgodnie z przepisami BHP. Najemca oświadcza, że posiada konieczne kwalifikacje i umiejętności, aby używać prawidłowo przedmiotu najmu i akcesoriów dodatkowych oraz zobowiązuje się zapewnić, aby pracownicy oraz inne osoby wykonujące prace w ramach jego przedsiębiorstwa, które będą eksploatować Przedmiot Najmu posiadały odpowiednie kwalifikacje i umiejętności.

3. Najemca zobowiązuje się nie oddawać przedmiotu najmu ani akcesoriów dodatkowych w podnajem ani nie użyczać ich osobom trzecim, chyba że Wynajmujący wyrazi na to zgodę na piśmie.

4. Z tytułu należnego czynszu najmu Wynajmujący będzie wystawiał faktury VAT w odstępach – wedle swego uznania – jednomiesięcznych lub dwutygodniowych. W przypadku, gdy stawka czynszu najmu wskazana w niniejszej umowie najmu jest niższa niż stawka czynszu najmu wynikająca z aktualnego cennika, stosowanego w dniu zawarcia umowy przez Wynajmującego, wskazana w umowie stawka czynszu najmu winna być traktowana jako Stawka Z Rabatem. Stawka Z Rabatem wiąże obie strony niniejszej umowy najmu pod warunkiem dokonania zapłaty całości należnego na podstawie zawartej umowy czynszu najmu w terminie. W przypadku opóźnienia się przez Najemcę z zapłatą całości lub części należnego czynszu najmu, umowa najmu ulegnie zmianie w ten sposób, że czynsz najmu ulegnie podwyższeniu, ze skutkiem od daty zawarcia umowy, do wysokości wskazanej w cenniku stosowanym w dniu zawarcia umowy przez Wynajmującego. W takim przypadku Najemca zobowiązany będzie dopłacić brakującą część czynszu najmu w oparciu o fakturę VAT wystawioną przez Wynajmującego i w terminie w tej fakturze wskazanym. Wynajmujący ma prawo wystawić fakturę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, w dowolnym czasie.

5. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy najmu z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia, przy czym oświadczenie Najemcy o rozwiązaniu za wypowiedzeniem winno być pod rygorem nieważności złożone w formie pisemnej.

6. W przypadku, gdyby Najemca opóźniał się z zapłatą całości lub części należnego czynszu o więcej niż 7 dni Wynajmujący ma prawo rozwiązać niniejszą umowę bez wypowiedzenia.

7. Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu oraz akcesoria dodatkowe w stanie niepogorszonym poza zużyciem wynikającym z normalnej eksploatacji. Przedmiot Najmu winien być zwrócony umyty. W przypadku, gdyby przedmiot najmu lub którekolwiek z akcesoriów dodatkowych został zwrócony uszkodzony w jakikolwiek sposób, strony postąpią w następujący sposób:

a) jeśli uszkodzenie będzie tego rodzaju, że będzie nadawało się do naprawy: Najemca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej odpowiadającej przewidywanym kosztom naprawy, obliczonym przez Wynajmującego przy zastosowaniu następującym zasad: zakup oryginalnych, nowych części od producenta; koszt zakupu części wyrażony w walucie obcej przeliczony na PLN po kursie średnim NBP z dnia zakupu, koszt robocizny w wysokości 120 PLN /RBG. O wysokości tak obliczonej kary umownej Wynajmujący poinformuje Najemcę, wyjaśniając składniki kalkulacji,
b) jeśli uszkodzenie będzie tego rodzaju, że nie będzie nadawało się do naprawy: karę umowną odpowiadającą wartości uszkodzonego Przedmiotu Najmu wskazanej w umowie najmu.

8. Niezależnie od sankcji opisanych w punkcie poprzedzającym, w przypadku, gdyby przy zwrocie Przedmiotu Najmu okazało się, iż nosi on ślady nienależytej eksploatacji, Najemca zobowiązany będzie do zapłaty następujących kar umownych:

a) W razie stwierdzenia niezakręconego kraniku paliwa: 50 zł
b) W razie stwierdzenia, że Przedmiot Najmu jest nieumyty: 30 – 100 zł,
c) W razie stwierdzenia, że Przedmiot Najmu był eksploatowany z użyciem nieodpowiedniego paliwa: 100 – 3000 zł

9. W przypadku, gdyby Najemca opóźniał się ze zwrotem przedmiotu najmu lub któregokolwiek z akcesoriów dodatkowych po zakończeniu najmu o więcej niż 7 dni, zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej w kwocie stanowiącej równowartość 110 % stawki za jeden dzień najmu przedmiotu najmu oraz akcesoriów przy najmie trwającym jeden dzień wskazanej wyżej za każdy dzień opóźnienia w zwrocie przedmiotu najmu. Opóźnienie ze zwrotem przedmiotu najmu lub któregokolwiek z akcesoriów dodatkowych przez Najemcę po zakończeniu umowy najmu o więcej niż 14 dni będzie traktowane jako równoznaczne z utratą Przedmiotu Najmu lub akcesoriów dodatkowych przez Najemcę, chyba że Najemca nie będzie ponosił winy za opóźnienie w zwrocie.

10. W przypadku utraty Przedmiotu Najmu, w tym jego utraty wskutek całkowitego zniszczenia lub kradzieży, jak też utraty stwierdzonej na zasadzie opisanej w punkcie poprzednim, jak również w przypadku utraty któregokolwiek z akcesoriów dodatkowych, w tym jego utraty wskutek całkowitego zniszczenia lub kradzieży, jak też utraty stwierdzonej na zasadzie opisanej w punkcie poprzednim Najemca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej w kwocie stanowiącej równowartość wartości Przedmiotu Najmu lub akcesoriów wskazanej wyżej. Nie wyłącza to uprawnień Wynajmującego przewidzianych w punkcie 9 dotyczących naliczenia kary za każdy dzień opóźnienia w zwrocie Przedmiotu Najmu lub akcesoriów dodatkowych.

11. Najemca może zwolnić się częściowo z obowiązku zapłaty kary umownej opisanej w punktach 7 i 10 niniejszych warunków umowy najmu w przypadku, gdy przyczyną uszkodzenia lub utraty Przedmiotu Najmu jest kradzież z włamaniem, uszkodzeniem podczas pracy i przemieszczania się po terenie placu budowy, zniszczenie go przez osoby trzecie lub działanie sił natury pod warunkiem uprzedniego skorzystania z Programu Ochrony Wynajmu, zwanego dalej POW, na zasadach niżej opisanych:
Najemca, który na etapie zawierania umowy najmu zadeklaruje wykupienie POW oraz spełni wymogi niżej wymienione, w przypadkach opisanych w punktach 7 i 9 niniejszych warunków umowy najmu, będzie zobowiązany do zapłaty następujących kar umownych w miejsce kar opisanych w punktach 7 i 9:

wartość maszyny w PLN ( wg . umowy)                 kara umowna w PLN.
a)            1000 – 20.000                                                              500
b)           20.000-50.000                                                             1000
c)            50.000-130.000                                                          2000
d)           130.000 i więcej                                                           3500

12. Redukcja kar umownych wskutek zastosowania POW, opisana w punkcie poprzedzającym, może nastąpić tylko w przypadku, gdy zdarzenie skutkujące powstaniem obowiązku zapłaty kary umownej (w szczególności uszkodzenie lub utrata), nastąpiło po dokonaniu przez Najemcę zapłaty pierwszej faktury obejmującej czynsz najmu z umowy dotyczącej Przedmiotu Najmu, którego kara dotyczy. Redukcja kar umownych wskutek zastosowania POW, opisana w punkcie poprzedzającym, może nastąpić tylko w przypadku, gdy zdarzenie skutkujące powstaniem obowiązku zapłaty kary umownej (w szczególności uszkodzenie lub utrata), nie jest następstwem rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej Najemcy.

13. Warunkiem redukcji kar umownych opisanych w punkcie 7 niniejszych warunków umowy najmu będzie:

a) Brak opóźnień w regulowaniu przez Najemcę należności na rzecz Wynajmującego w okresie 12 miesięcy poprzedzających zdarzenie skutkujące powstaniem obowiązku zapłaty kary umownej oraz
b) Wykazanie przez Najemcę, że przez cały czas trwania najmu Przedmiot Najmu był eksploatowany wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i umiejętności oraz
c) Wykazanie przez Najemcę, że uszkodzenie nie nastąpiło w ramach ruchu drogowego, w tym w szczególności w czasie poruszania się Przedmiotu Najmu po drogach publicznych i wewnętrznych oraz podczas załadunku i rozładunku oraz
d) W przypadku, gdy uszkodzenie nastąpiło podczas postoju Przedmiotu Najmu, wykazanie przez Najemcę, że w całym okresie najmu Przedmiot Najmu w czasie, gdy nie był eksploatowany przez Najemcę, przechowywany był na oświetlonym, ogrodzonym i dozorowanym przez co najmniej jednego strażnika lub system dozoru elektronicznego placu.

14. Warunkiem redukcji kar umownych opisanych w punkcie 9 niniejszych warunków umowy najmu będzie:

a) Brak opóźnień w regulowaniu przez Najemcę należności na rzecz Wynajmującego w okresie 12 miesięcy poprzedzających zdarzenie skutkujące powstaniem obowiązku zapłaty kary umownej oraz
b) zawiadomienie przez Najemcę, i to w ciągu 24 godzin od chwili stwierdzenia utraty, organów ścigania o stwierdzonej utracie, jak tez przekazanie Wynajmującemu kopii zawiadomienia,
c) W przypadku, gdy utrata nastąpiła podczas postoju Przedmiotu Najmu, wykazanie przez Najemcę, że w całym okresie najmu Przedmiot Najmu w czasie, gdy nie był eksploatowany przez Najemcę, przechowywany był na oświetlonym, ogrodzonym i dozorowanym przez co najmniej jednego strażnika lub system kamer przemysłowych wraz z systemem alarmowym i systemem powiadamiania placu albo w pomieszczeniu zamykanym na klucz, do którego dostępu nie miały żadne osoby poza przedstawicielami Najemcy

15. Kaucja wpłacona przez Najemcę przy zawieraniu umowy zostanie zaliczona przez Wynajmującego po zakończeniu najmu na należności wynikające z tej umowy, przy czym Wynajmującemu przysługuje prawo wyboru na które zobowiązanie Najemcy wynikające z umowy kaucję zaliczy.

16. Strony mają obowiązek zawiadamiać się wzajemnie na piśmie o każdej zmianie adresu. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku korespondencja wysłana na ostatni znany adres strony będzie traktowana jako prawidłowo doręczona.

17. Najemca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w związku z eksploatacją Przedmiotu Najmu.

18. Obowiązek zapłaty kar umownych zastrzeżonych w warunkach niniejszych na rzecz Wynajmującego, w tym obowiązek zapłaty kar zredukowanych wskutek zastosowanie POW, nie wyklucza to dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

Dane kontaktowe

ul. Waryńskiego 31A
05-220 Zielonka
(+48) 795 788 138
biuro@kajus24.pl

Formularz

Imię i nazwisko

Adres e-mail
Numer telefonu

Temat wiadomości
Treść wiadomości